beste en goedkoopste zorgverzekering

Zorgverzekering Umc

Een ieder in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de beste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een helebetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonvoorziene kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend ooksubiet in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Pluspunten combinatiepolis

Je hebt met een combinatiepolis meestal vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen helevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets voordeliger dan derestitutiepolis.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je situatie past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de kosten hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden zoals gebruikelijkis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op prijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven