zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Zorgverzekering Student 18 Jaar

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je ogenblikkelijk terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkvereist om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de goedkooste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen praktischis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je meestal zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag vergoed. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening uitbetaaldkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je immer zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezin past. Weetje misschien al dat je het komendezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in Nederland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een uitzondering. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
 •  inenkele stappen en simpel vergelijken op prijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven