goedkoopste basis zorgverzekering

Zorgverzekering Orthodontie Tot 18 Jaar

Iedereen in ons land moet vereist een zorgverzekering vinden. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de beste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt over het algemeen dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het hoogste eigen risico. Een aantal zorgverzekeraars bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze uiteraard aansluiten op je wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Inenkele gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvereist om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga efficiënt je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Vaak moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgprovider waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen contract mee heeft? Dan moet je over hetalgemeen een deel van de kostenzelf betalen. Dit is vaak 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenflink bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij je gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in Holland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed luistert naar je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt uiteindelijk , meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden soms niet te allentijde vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je situatie. Nietalle mensen hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welgoed een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalpunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op kosten éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven