kiezen zorgverzekering

Zorgverzekering Kosten Per Maand

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt in de regel dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Enkele zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op jouw wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkverplicht om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de bestpassende envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet immer hele rekening uitbetaald

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je altijd alles uitgekeerdkrijgt. Een aantalverzekeringsmaatschappijen hebben namelijk niet met alle zorgverzekeringsmaatschappijeneen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief vergoed. In deregel is dit tarief genoeg om de ganserekening te dekken. Het kan welbeschouwd voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstwaarschijnlijk niet je hele behandelinguitbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het ideale bij je gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in dit land is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed nadenkt over jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt per slot van rekening , over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg direct door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens bestelt, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk voorafgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven