allergoedkoopste zorgverzekering

Zorgverzekering Izz

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voormeteen noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke betaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tenslotte moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om deslimstekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor je wensen, kun je daaromhet voordeligste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3tips om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje permaand schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeper slot van rekening niet meerkosten betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop uiteindelijkduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering te allen tijdemet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debetere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal perkalenderjaar. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms laat

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang voordat deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeringsmaatschappijen kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden soms niet te allentijde vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteplotsekosten ingedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelekostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op prijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven