beste zorgverzekering voor studenten

Zorgverzekering Ditzo

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt vaak dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn vaak gezond en kunnen daarom veel geld overhouden door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Niet alle zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze allicht aansluiten op je wensen).

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 12 maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkgeboden om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de meest geschikte enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

een ieder in Holland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed nadenkt over je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de kosten hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de zorgkostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderepunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakinteressanter dan via je werkgever
 •  efficiënt en simpel vergelijken op prijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven