basis zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering Basis

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij deze website vind jesnel en simpel de meest geschikte zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijdoorslaggevendvindt. Bijvoorbeeld of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het vanbelang vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. Vaak kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieaanstonds via ons vinden. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeringsmaatschappijmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? onder meer omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar jouw verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je optie.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeraarvan je keuze een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet immer naar hetziekenhuis van je optie kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het ideale bij je situatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

een ieder in dit land is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of je zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de zorgkostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welgoed een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelgoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op prijs éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven