zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Zorgverzekering Afsluiten

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij onze website vind jeeenvoudig en gemakkelijk de voordeligste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijdoorslaggevendvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze snel en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Over het algemeen kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons afsluiten. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgpremiehoger wordt of dat je wensen voor komend kalenderjaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Nadelen combinatiepolis

  Ook een combinatiepolis werkt op basis van overeenkomsten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening uitbetaald.

  De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede beslissingvoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt jaarlijks eenenorm bedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje wellicht al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

  iedereen in Holland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed kijkt naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt namelijk, meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetvoordeligst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de driesoorten polissen.

  Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Dekosten worden soms niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welgoed een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor meerderezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

  • Ambulancevervoer
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Ziekenhuisopnames
  • Operaties
  • Fysiologische therapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Zorgkosten voor verloskunde
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies deslimste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • meestalgoedkoper dan via je werkgever
  •  efficiënt en simpel vergelijken op prijs éndekking
  • twee weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven