nederlandse zorgverzekering

Zorgpremie Cz

Een ieder in Holland moet vereist een zorgverzekering vinden. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de beste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligstekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge kosten zijn).

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgaanbiederswaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je keuze.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuzemogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je keuze kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje misschien al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt per slot van rekening , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een exceptie. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je situatie. Nietalle zieken hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kostprijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven