wat is de goedkoopste zorgverzekering

Zorgkiezer Vgz

Een ieder in Holland moet geboden een zorgverzekering vinden. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de voordeligste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt over het algemeen dat ze geen uitgebreide zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn meestal gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het hoogste eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeringsmaatschappijbetaalt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige kostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenextra geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

iedereen in Nederland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden zoals gebruikelijkis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden alleen niet immer vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je situatie. Nieteenieder heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk voorafgoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderekostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  efficiënt en simpel vergelijken op prijs éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven