beste en goedkoopste zorgverzekering

Zorgbewustpolis Cz

Iedereen in Nederland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de betere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je subiet terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de premie,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Op de keper beschouwd moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoopste zorgverzekering? 3hints om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere 12maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jewelbeschouwd niet meermaandprijs betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al in enkele stappenteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tochduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste envoordeligste zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig vaak eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar je verzekeraar een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder meer naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel te allen tijde naar hetziekenhuis van je keus.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuze een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet immer naar hetziekenhuis van je keuzemogelijkheid kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeringsmaatschappijengecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenenorm geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje wellicht al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

een ieder in Holland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed kijkt naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de kosten hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgbedrijf, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgspecialisten terecht. Dekosten worden soms niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk voorafgoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kostprijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven