kiezen zorgverzekering

Zorgactief Interpolis

Iedereen in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de slimste en goedkoopste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je aanstonds terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de premie,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Tenslotte moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om devoordeligste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet voordeligste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligste zorgverzekering? 3tips om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jetoch niet meerkosten betaalt dan jevergoed krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al efficiëntteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tenslotteduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer pertwaalf maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in enkele kleine.Het hangt volledig af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms laat

Je betaalt nooit meteen in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het geboden eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenenorm geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je situatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt welbeschouwd , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de kosten hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden zoals gebruikelijkis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden soms niet altijd vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw situatie. Nietalle mensen hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgkalenderjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakinteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op prijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven