zorgverzekering kiezen student

Zorg Op Maat Cz

Een ieder in Holland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een paar minuten de goedkopere en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeringsmaatschappijen gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een ganseuitbetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonvoorziene kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeuiteraard ookacuut in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige onkostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenenorm geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het beste bij jouw situatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

een ieder in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed kijkt naar je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
 •  efficiënt en simpel vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven