zorgverzekering vergelijkingssites

Zinnige Zorg Vgz

Iedereen in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdeslimstekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je linea recta terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend kalenderjaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

  Het totale eigen risico betaal je maar één keer pertwaalf maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

  Rekening van zorgverzekeraar soms iets later

  Je betaalt nooit stantepede in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

  Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

  Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

  Het facultatief eigen risico

  Naast het vereist eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je vereisteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

  Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

  Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

  Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenflink bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je situatie past. Weetje wellicht al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

  iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed nadenkt over je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt toch ook , meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietiedereen heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten ingedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

  • Rit in ambulance
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Nacht in hetziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysiologische therapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Zorgkosten van de huisarts
  • Zorgkosten voor verloskunde
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • meestalinteressanter dan via je werkgever
  •  simpel vergelijken op prijs éndekking
  • 14 dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven