goedkoopste basis zorgverzekering

Wat Is De Goedkoopste Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Op de keper beschouwd moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet betere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligste zorgverzekering? 3tips om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder kalenderjaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje permaand schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetochook niet meermaandprijs betaalt dan jevergoed krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop toch ookduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je deslimste enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenvergoed van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenflink bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het ideale bij je situatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetlaagst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden meestal vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens bestelt, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Deuitgaven worden soms niet altijd vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welgoed een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkeledingen. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven