goedkoopste basis zorgverzekering

Vng Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorogenblikkelijk noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraarvergoedt de kosten, áls de kosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan betaalt je zorgverzekeraar deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgprovider waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je in de regel een deel van de kostenzelf betalen. Dit is vaak 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenextra geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed kijkt naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt welbeschouwd , over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg direct door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de zorgkostenworden zoals gangbaaris terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden soms niet altijd vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je komend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op kosten éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven