goedkoopste zorgverzekering vergelijken

Vgz Jeugdzorg

Iedereen in ons land moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de goedkopere en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je onverwijld terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Insommige gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de bestpassende engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga simpel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige onkostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenenorm geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

iedereen in Nederland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed kijkt naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3typen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  efficiënt en simpel vergelijken op kostprijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven