zorgverzekering vergelijkingssites

Svb Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt meestal dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn meestal gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op je wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten contracten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een helebetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis altijd naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotse kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jezeker tevensonmiddellijk in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer per12 maanden. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar tevens in enkele kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms later

Je betaalt nooit acuut in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij sommigezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit verstandig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenenorm geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt toch ook , meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg direct door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Delasten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteonverwachtekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  efficiënt en simpel vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven