allergoedkoopste zorgverzekering

Prijzen Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij deze website vind jeeenvoudig en easy de meest geschikte zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijvan betekenisvindt. Onder andere of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonverwijld via ons aan gaan. Binnen eenpaar minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je helpen bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend jaar veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijbegeleiden je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een naturapolis?

  Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

  Nadelen naturapolis

  Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgaanbiederswaar je verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de kosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je keus.

  In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je mogelijkheid een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je optie kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt ieder jaar eenaardig geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het ideale bij je gezin past. Weetje misschien al dat je het komendezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

  iedereen in Nederland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed nadenkt over jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt toch , in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

  Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of jouw zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden soms niet immer vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je komend zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

  Je eigen risico geldt voor enkeledingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Nacht in hetziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysiotherapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandardskosten bij minderjarigen
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies deslimste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
  •  easy vergelijken op kosten éndekking
  • 14 dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven