zorgverzekering nederland vergelijken

Overstappen Zorgverzekering

Iedereen in dit land moet voorgeschreven een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de betere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten vooraanstonds noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 keer per jaar: per 1 januari. Ineen aantal situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 jaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkverplicht om minimaal een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste engoedkoopste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenvergoed van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw situatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, over het algemeen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je situatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalpunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeengoedkoper dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kosten éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven