beste zorgverzekering voor studenten

Overstappen Zorgverzekering Tijdens Zwangerschap

Iedereen in Nederland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de slimste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt vaak dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studerenden zijn over het algemeen gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Enkele zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze allicht aansluiten op je wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel immer eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote voordeel van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nuttelooshoge kosten zijn).

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Vaak moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeringsmaatschappijen meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgaanbiederswaar je verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je keuze.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeraarvan je optie een kruisje ziet staandan houdt in dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je optie kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenextra bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje misschien al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed kijkt naar jouw behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens bestelt, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden soms niet immer vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten ingedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op premie éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven