beste en goedkoopste zorgverzekering

Menzis Tandverzorgd 1p

Iedereen in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén maal per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de voordeligste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De bestekeus zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten vooraanstonds noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete vergoeding?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 jaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkverplicht om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de goedkooste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen nuttigis voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeraar deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraargeen overeenkomst mee heeft? Dan moet je in het algemeen een deel van de kostenzelf betalen. Dit is over het algemeen 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het ideale bij jouw gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt op de keper beschouwd , meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden soms niet immer vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meesteonvoorzienekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kostprijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven