nederlandse zorgverzekering

Menzis Extraverzorgd 1

Een ieder in Nederland moet geboden een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de voordeligste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuze vrijheid is eenrestitutiepolis gdebestekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan ook zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend 12 maanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

  Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt jaarlijks eenenorm bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

  een ieder in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed nadenkt over je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetgoedkoopst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg direct door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden zoals alledaagsis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

  Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgspecialisten terecht. Delasten worden soms niet te allentijde vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Ziekenhuisopnames
  • Operaties
  • Fysio bij(sport)blessures

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • dekking (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • meestalinteressanter dan via je werkgever
  •  gemakkelijk vergelijken op premie éndekking
  • 14 dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven