allergoedkoopste zorgverzekering

Menzis Collectieve Zorgverzekering

Een ieder in Nederland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in enkele minuten de betere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studerenden geldt meestal dat ze geen brede zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn meestal gezond en kunnen daarom veel besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Enkele zorgverzekeringsmaatschappijen bieden een speciale jongeren zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studerenden zijn (mits deze natuurlijk aansluiten op je wensen).

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een helevergoeding krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonverwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jenatuurlijk ookonmiddellijk in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenflink bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

een ieder in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed luistert naar jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden zoals gewoonis terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Dekosten worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je komend zorgkalenderjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van belang ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeengoedkoper dan via je werkgever
 •  snel en simpel vergelijken op premie éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven