beste zorgverzekering voor studenten

Menzis Alternatieve Zorg

Iedereen in Holland moet voorgeschreven een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de slimste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij deze website vind jeeenvoudig en easy de bestpassende zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijvan invloedvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het vanbelang vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze eenvoudig met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de bescherming duiken. In de regel kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonmiddellijk via ons afsluiten. Binnen eenpaar minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om deslimstekeus zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3suggesties om de meest goedkope zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeper slot van rekening niet meerpremie betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de meest goedkope zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop uiteindelijkduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je degoedkopere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenaardig bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

een ieder in Nederland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed luistert naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één keer je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet immer vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kosten éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven