basis zorgverzekering vergelijken

Kwijtschelding Cjib Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij deze website vind jesimpel en simpel de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijvan betekenisvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het doorslaggevend vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en meest geschikte zorgverzekering gevonden? Dan kun je diemeteen via ons afsluiten. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nuttelooshoge kosten zijn).

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal per12 maanden. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms laat

Je betaalt nooit gauw in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

iedereen in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed kijkt naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op premie éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven