allergoedkoopste zorgverzekering

Keuze Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij onze website vind jein enkele stappen en eenvoudig en simpel de bestpassende zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelsimpel: we stellen je eenaantal vragen over je geval en wat jijvan invloedvindt. Onder andere of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze easy met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. Over het algemeen kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en beste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieacuut via ons aan gaan. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het onnodighoge onkosten zijn).

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenenorm bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed luistert naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt per slot van rekening , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de drietypen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden soms niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw situatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welslim een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven