beste en goedkoopste zorgverzekering

Izz Vgz Zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet voorgeschreven een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de slimste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij deze website vind jeefficiënt en easy de voordeligste zorgverzekering bij je wensen. Hoe dat werkt? Heelduidelijk: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijdoorslaggevendvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het vanbelang vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze in enkelestappen en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in devoorwaarden van de polis van de dekking duiken. In de regel kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je diesubiet via ons afsluiten. Binnen enkele minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de prijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Welbeschouwd moet je wel goed naar dekosten van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet beste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar degoedkoperekeus zorgverzekering? 3suggesties om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar debetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jetochook niet meerkosten betaalt dan jeuitgekeerd krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al efficiëntteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop uiteindelijkduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je devoordeligste engoedkoopste zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder andere naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeringsmaatschappijenwaar je verzekeringsmaatschappij een overeenkomstmee heeft afgesloten. Als je onder andere naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keus een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet te allen tijde naar hetziekenhuis van je keus kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed nadenkt over je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Deuitgaven worden soms niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kostprijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven