nederlandse zorgverzekering

Iptiq Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je linea recta terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening vergoedkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het nodelooshoge onkosten zijn).

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat houdt in dat je overhet algemeen zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel immer goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je jouw hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag betaald. Dat betekent datje in de meeste gevallen je hele rekening uitbetaaldkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je altijd zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenextra geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt welbeschouwd , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de premie hetvoordeligst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden meestal vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet te allentijde vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteonvoorzienekosten gedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt te allen tijde in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder 12 maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven