zorgverzekering nederland vergelijken

Interpolis Zorgverzekering

Iedereen in Holland moet verplicht een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de betere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorspoorslags noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringaan gaan. Je bent namelijk wettelijkvoorgeschreven om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de bestpassende envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Tevens een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeraars sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening vergoed.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede optievoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenextra geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed kijkt naar jouw behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt namelijk, in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietalle consumenten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kostprijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven