beste en goedkoopste zorgverzekering

Hema Zorgverzekering

Een ieder in dit land moet verplicht een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in enkele minuten de betere en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De beste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en dekking biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorstantepede noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder twaalf maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de kostprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet beste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de kosten vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar devoordeligste zorgverzekering? 3tips om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes maandelijks schelen!
 • Kijk goed naar deuitbetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeimmers niet meerpremie betaalt dan jeuitgekeerd krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop immersduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering te allen tijdemet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste enmeest voordelige zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, betaalt deverzekeraar de rekening niet helemaal.In de regel moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig over het algemeen eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar je verzekeringsmaatschappij een contractmee heeft afgesloten. Als je onder meer naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel immer naar hetziekenhuis van je keus.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Wanneer bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuze een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet altijd naar hetziekenhuis van je keus kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgaanbiedersgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenflink geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het ideale bij je gezin past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

een ieder in Holland is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 keer je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden soms niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onvoorzienekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderekostenposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder kalenderjaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven