goedkoopste zorgverzekering vergelijken

De Zorgkiezer

Iedereen in Holland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een paar minuten de voordeligste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kostprijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorsubiet noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder meer fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke uitbetaling?Bekijk dan ons overzicht schadeloosstellingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkverplicht om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkimmer even: dan weet je zeker dat je de meest geschikte enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer perkalenderjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in enkele kleine.Het hangt helemaal af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit ogenblikkelijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent verplicht het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er tevens een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je voorgeschreveneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het geboden eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenaardig bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

een ieder in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed nadenkt over je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de uitgavenworden zoals gangbaaris terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Dekosten worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteonvoorzienekosten beschermd. Kijk voorafgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelinteressanter dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kosten éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven