goedkope zorgverzekering vergelijken

Cz Zorg Op Maat Natura

Een ieder in Nederland moet vereist een zorgverzekering vinden. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een aantal minuten de voordeligste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Vind je hetprettiger per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een volledigevergoeding krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonverwachte kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend tevensaanstonds in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wanneer moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 38vijf euro, krijg je de overige onkostenvergoed van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed luistert naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. In het algemeen is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgspecialist, je kuntte allen tijde overal terecht en de zorgkostenworden zoals alledaagsis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden soms niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je gezinssituatie. Nieteenieder heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk eerst welgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelekostenposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op prijs éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven