zorgverzekering nederland vergelijken

Collectieve Zorgverzekering Via Werkgever

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgaanbiedersterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je linea recta terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder andere als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkvereist om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de goedkooste enmeest voordelige zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Hoe over het algemeen betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één maal perjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt helemaal af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms een beetje later

Je betaalt nooit spoorslags in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet tevens lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij niet allezorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het geboden eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het beste bij je gezin past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

een ieder in Holland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed luistert naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt uiteindelijk , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgaanbieder, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden zoals gangbaaris vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3typen polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Delasten worden soms niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nieteenieder heeft een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je aankomend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welgoed een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakinteressanter dan via je werkgever
 •  inenkele stappen en simpel vergelijken op prijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven