wat is de goedkoopste zorgverzekering

Collectieve Zorgverzekering Onderwijs

Een ieder in Nederland moet vereist een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de goedkopere en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij hier vind jeeenvoudig en easy de goedkooste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijvan invloedvindt. Onder meer of je onkosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je vervolgens welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze efficiënt en simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Vaak kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest voordelige en beste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieogenblikkelijk via ons aan gaan. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om devoordeligste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet goedkopere je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de maandprijs vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeterekeus zorgverzekering? 3aanwijzingen om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes permaand schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeimmers niet meerkosten betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenfacultatief eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Daardoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeernihil dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al eenvoudigteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop op de keper beschouwdduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering altijdmet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste enmeest voordelige zorgverzekering hebt.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeraar met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je onder meer naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeringsmaatschappij deonkosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeringsmaatschappijgeen overeenkomst mee heeft? Dan moet je waarschijnlijk een deel van de onkostenzelf betalen. Dit is meestal 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in dit land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed kijkt naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Een aantal populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg direct door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenuitstekend volwaardig aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of jouw zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntimmer overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in 1ste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden soms niet altijd vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotseonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw situatie. Nietiedereen heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteonvoorzienekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor meerderekostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven