beste zorgverzekering voor studenten

Cadeau Bij Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeringsmaatschappijen gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je subiet terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeraar of je met jouwziektekostenverzekering een geheleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotse kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend ookstantepede in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat houdt in dat je overhet algemeen zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel te allen tijde goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je jouw hele rekening vergoed. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag betaald. Dat betekent datje in de meeste gevallen je hele rekening vergoedkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je immer zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenextra geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het ideale bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het komendezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in ons land is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het verstandig dat je goed nadenkt over je wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één keer je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Delasten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je komend zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg moet hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kostprijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven