prijsvergelijk zorgverzekering

Beste Verzekering Tandzorg

Een ieder in Nederland moet verplicht een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in een paar minuten de betere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het beëindigen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je ogenblikkelijk terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Uiteindelijk moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende dekking biedt voor je wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de kosten vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3tips om de goedkoopste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere 12maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar enkele tientjes elke maand schelen!
 • Kijk goed naar deuitbetaling die je krijgt. Zorg er voor dat jeuiteindelijk niet meermaandprijs betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de goedkoopste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) exact hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket ook bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tenslotteduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debeste enmeest voordelige zorgverzekering hebt.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer perkalenderjaar. Dit kan in 1 grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeringsmaatschappij soms wat later

Je betaalt nooit terstond in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In enkele gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeraar isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder meer in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet ook lang voordat deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij een aantalzorgverzekeringsmaatschappijen kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het verplicht eigenrisico is er ook een vrijwillig eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee facultatief verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het vereist eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenextra geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeraars met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed nadenkt over jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt ook, meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een exceptie. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden meestal vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook aangaat, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw situatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten gedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelke 12 maanden opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeengoedkoper dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kostprijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven