laagste zorgverzekering

Azvz Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle onkosten voorsubiet noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken 1 maal per jaar: per 1 januari. Inniet alle situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 kalenderjaarwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • voorwaarden van de polistussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringafsluiten. Je bent namelijk wettelijkgeboden om niet minder dan een basisverzekering te hebben. Vergelijkte allen tijde even: dan weet je zeker dat je de beste envoordeligste zorgverzekering vindt. Ga eenvoudig je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen bruikbaaris voor jou.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeringsmaatschappij de rekening niet helemaal.Over het algemeen moet je dan 20% van dekosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig meestal eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Hoe werkt een naturapolis?

Moet je naar het ziekenhuis of een andere zorgverlener?Dan vergoedt je zorgverzekeringsmaatschappij dekosten alleen als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat.Kies je voor een zorgprovider waar de zorgverzekeraargeen contract mee heeft? Dan moet je in de regel een deel van de kostenzelf betalen. Dit is vaak 20% van dehele rekening.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenaardig bedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aangevenwat het beste bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

iedereen in Holland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt toch ook , over het algemeen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 verschillendezorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Normaal gesproken is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welte allen tijde even de polisvoorwaarden en of jouw zorgbedrijferbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgspecialist, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden zoals alledaagsis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder niet verwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je situatie. Nietalle mensen hebben een aanvullende verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering door telichten en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kostprijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven