goedkope zorgverzekering vergelijken

Anwb Collectieve Zorgverzekering

Een ieder in ons land moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een aantal minuten de beste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de dekking die bij je past

De voordeligste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op tevens dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor eenieder wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten vooracuut noodzakelijke geneeskundige hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder kalenderjaarverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering vinden. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je zeker weten gaat maken.

Ben je op zoek naar eenbepaalde betaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Niet te allen tijde hele rekening betaald

  Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je immer alles vergoedkrijgt. Niet alleverzekeringsmaatschappijen hebben namelijk niet met alle zorgverzekeringsmaatschappijeneen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief betaald. Vrijwel altijd is dit tarief genoeg om de ganserekening te dekken. Het kan welbeschouwd voorkomen dat dit niet het geval is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstwaarschijnlijk niet je hele behandelingvergoed. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt jaarlijks eenflink geldbedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje wellicht al dat je het komendezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

  iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed nadenkt over jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Bijvoorbeeld als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering tussentijds met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten soorten die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetgoedkoopst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg direct door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgspecialist, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden zoals ordinairis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in eerste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

  Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Delasten worden soms niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je aankomend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven beschermd. Kijk voorafgoed voor je gezinsleden na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico is ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor een aantalkostenposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

  • Met ambulancenaar ziekenhuis
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Opname in het ziekenhuis
  • Operaties
  • Fysiologische therapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Derekening van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
  • Zorg van zekere chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je overstappen op een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • dekking (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • meestalgoedkoper dan via je werkgever
  •  inenkele stappen en simpel vergelijken op kostprijs éndekking
  • veertien dagen bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven