zorgverzekering voor de zorg

Advies Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Zorgverzekering vergelijken en tijd geld besparen

Bij onze website vind jeeenvoudig en eenvoudig de beste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je enkele vragen over je situatie en wat jijbelangrijkvindt. Onder meer of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van invloed vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die exact bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Meestal kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Demeest goedkope en bestpassende zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieonverwijld via ons vinden. Binnen eenpaar minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Laat ons je assisteren bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgpremiehoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij hier aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Hoe werkt een combinatiepolis?

  Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je in de regel zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

  Kijk wel te allen tijde goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag vergoed. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening uitbetaaldkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je teallen tijde zelf.

  Alles wat je moet weten bij zorgverzekeringen vergelijken

  Zorgverzekeringenvergelijken staat ieder jaar bij veelconsumenten in de agenda. Je kunt er namelijk veel geld meegeld overhouden. Ook alsje weet waar je goed op moet letten. een ieder die inNederland woont of werkzaam is, isvoorgeschreven om in ieder situatie eenbasisverzekering voor zorg af te sluiten. Daarmee wordt degangbarezorgverlening door een huisarts, apotheek en ziekenhuis gedekt.

  Ook kun je je aanvullendverzekeren voor onkosten uit zorgverlening die niet door hetbasispakket worden uitbetaald. Dit is nietvoorgeschreven en dus op vrijwilligebasis. tijdens het zorgverzekeringenvergelijken merk je al gauw dat deverzekeringsmaatschappijen verschillen in zorgbeschermingen bijbehorende premies. Hier kun je lezen welke aandachtspunten er zijn bijhet zorgverzekeringen vergelijken.

  Wat is het eigen risico?

  Op welk moment je bezig bent met zorgverzekeringen vergelijken, dan zieje veelvuldig de term ‘eigen risico’ voorbij komen. Wat is dit nu eigenlijk? Indit land geldt bij iedere basisverzekering eeneigen risico van minimaal € 385. Ditis het bedrag dat je zelf moetbetalen op welk moment je zorg verleend krijgt endus zorgkosten maakt. Pas nadat je zelf deze €385,- aan zorgkosten hebtbetaald, vergoedt je zorgverzekeringsmaatschappijje zorgverlening. Het eigen risico kent de volgende eigenschappen:

  • is van toepassing gedurende een kalenderjaar;
  • kan niet doorgeschoven worden naar een volgendkalenderjaar;
  • geldt perindividu/klant vanaf 18 jaar;
  • is alleen op de verplichte basisverzekering vantoepassing (geldt niet voor aanvullende verzekeringen).

  Verhoging eigen risico

  Stel dat je in een blakende gezondheid verkeert. Je kunt je laatstebezoek aan de huisarts wellicht niet meer herinneren, laat staan je laatste ziekenhuisbezoek. Dan kun je er voorkiezen om het eigen risico te verhogen. Dit kan met € 100, € 200, € 300, € 400en € 500. Zorgverzekeraars moeten dezeoptie bieden, waarbij je tegelijkertijd eenlagere premie krijgt. Dit kunje aardig wat opleveren. Maar let wel, het woord ‘risico’ wordt hier niet voorniets gebruikt. Mocht je onverhoopt wel naar het ziekenhuis moeten, dan moet jeje verhoogde eigen risico-bedrag uit eigen zak betalen. Dit kan dusoplopen tot ten hoogste € 885.

  Wel of geen aanvullende tandartsverzekering?

  Veel consumenten zijn in deveronderstelling dat ze een aanvullende tandartsverzekering moetenaan gaan. Maar is dat infeite wel nodig?

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de meeste tandartskostenbetaalt worden door de basisverzekering. Denk hierbij aan:

  • periodieke controles;
  • tandsteenverwijdering en fluorbehandeling;
  • vullingen en wortelkanaalbehandelingen;
  • röntgenfoto’s.

  Moet je kind naar de orthodontist? Dan moet je wel eenaanvullende verzekering aan gaan. Orthodontie bij kinderenen jongeren tot 18 12 maanden zit namelijkniet in de basisverzekering.

  Volwassenen moeten in het algemeen een aanvullende tandzorgverzekering afsluiten om de zorgkosten van de tandarts uitbetaald te krijgen. Heb je echter een gezond gebit? Dan betaal je veel meer aan maandprijs dan de vergoedingshoogte die je van je zorgverzekeraar tegemoet kunt zien. Check daarom eerst de volgende punten alvorens je al dan niet een aanvullende tandartsverzekering afsluit:

  • zijn er lopende jouwperiodieke gebitscontrole extra behandelingen nodig;
  • vraag je tandarts naar de te verwachtenbehandelkosten voor de komende 1 tot 2 twaalf maanden.
Scroll naar boven