goedkope zorgverzekering vergelijken

Aanvullende Verzekering Anderzorg

Iedereen in ons land moet voorgeschreven een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de voordeligste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het afzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je ogenblikkelijk terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Per slot van rekening moet je wel goed naar demaandprijs van je zorgverzekeringkijken. Om degoedkoopste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor jouw wensen, kun je daaromhet beste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeterekeus zorgverzekering? 3suggesties om de voordeligste zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk iedere twaalf maanden goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje permaand schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jeper slot van rekening niet meerkosten betaalt dan jebetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de voordeligste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerniet groot dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al efficiëntteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop tochduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je debetere enmeest goedkope zorgverzekering hebt.

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 maal perkalenderjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt volledig af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms later

Je betaalt nooit onmiddellijk in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet tevens lang alvorens deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een jaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent vereist het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeraareen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder anderemedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot maximaal 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij je gezin past. Weetje wellicht al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

een ieder in Nederland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het verstandig dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt op de keper beschouwd , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden één keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenuitstekend uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgspecialist, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden zoals eenvoudigis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgaanbieders terecht. Dekosten worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle consumenten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgtwaalf maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welgoed een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg moet hebben kan het zijn dat eenaantal kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkeledingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeengoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op kosten éndekking
 • veertien dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Geplaatst in Geen categorie
Scroll naar boven